Scies Japonaises

Kataba : bois de travers - Ryoba : bois de fil et bois de travers - Dozuki : épaulement, tenon - Kugihiki : coupe à ras